Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch TP Thanh Hóa

Ngày 28/09/2018 15:09:27

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa.

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
 

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;               

 

          Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

          Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND, ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

          Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

Căn cứ Quyết định số 7416/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa  về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của luật.

 

          Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa với các nội dung cụ thể như sau:

 

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

 

            Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

 

          Địa chỉ: 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

 

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm  diện tích 16.251,8 m² thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa.

 

          3. Dự kiến tiền sử dụng đất tối thiểu thu được:  41.596.500.000 đồng (Bốn mốt tỷ năm trăm chín sáu triệu năm trăm nghìn đồng)

 

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: Có phòng bán đấu giá và các trang thiết bị cần thiết phục đủ điều kiện phục vụ đấu giá

 

b) Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

 

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

 

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất;

 

- Có tối thiểu 01 đấu giá viên;

 

- Đã thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công tối thiểu 05 Hợp đồng trở lên

 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

 

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

 

e) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản.

 

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:             

 

- Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.                

 

- Trường hợp có nhiều Tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại tại mục 4 nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được cộng khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

 

* Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu.

 

6. Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

 

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản theo mâu của Trung Tâm Phá triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa bàn hành kèm theo Thông báo này (bản chính)

 

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực);

 

- Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính)

 

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày  28 tháng 09 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính);

 

+ Buổi sáng từ 7h00 phút đến 11h30 phút.

 

+ Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

 

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

 

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính tại Bộ phận Đấu giá Phòng Quản lý khai thác quỹ đất Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (Hoặc liên hệ theo số điện thoại 0906.183.555).

              Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia.


Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch TP Thanh Hóa

Đăng lúc: 28/09/2018 15:09:27 (GMT+7)

Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa.

 Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;
 

Căn cứ Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND, ngày 09/3/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;               

 

          Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-UBND, ngày 14/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

          Căn cứ Quyết định số 2019/QĐ-UBND, ngày 31/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

          Căn cứ Quyết định số 3554/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá V/v phê duyệt phương án giá đất cụ thể làm căn cứ xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa;

 

Căn cứ Quyết định số 7416/QĐ-UBND ngày 25/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa  về việc giao nhiệm vụ cho Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của luật.

 

          Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa với các nội dung cụ thể như sau:

 

          1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

 

            Tên người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa.

 

          Địa chỉ: 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

 

          2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

 

Tài sản đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm  diện tích 16.251,8 m² thuộc Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Học thuộc mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500, Khu đô thị mới Đông Sơn, phường An Hoạch thành phố Thanh Hóa.

 

          3. Dự kiến tiền sử dụng đất tối thiểu thu được:  41.596.500.000 đồng (Bốn mốt tỷ năm trăm chín sáu triệu năm trăm nghìn đồng)

 

          4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 

a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị của tổ chức đấu giá tài sản: Có phòng bán đấu giá và các trang thiết bị cần thiết phục đủ điều kiện phục vụ đấu giá

 

b) Phương án đấu giá: Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả và có tiến độ thực hiện hoàn thành việc đấu giá tài sản trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản.

 

c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản:

 

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất;

 

- Có tối thiểu 01 đấu giá viên;

 

- Đã thực hiện bán đấu giá quyền sử dụng đất thành công tối thiểu 05 Hợp đồng trở lên

 

d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản: Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp theo quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

 

đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp Thanh Hóa công bố trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp Thanh Hóa.

 

e) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản: Bản sao chứng thực quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký hoạt động; có ngành nghề kinh doanh phù hợp theo quy định của pháp luật. Hồ sơ kê khai năng lực của đội ngũ đấu giá viên, nhân viên của tổ chức đấu giá tài sản.

 

5. Phương pháp đánh giá để lựa chọn Tổ chức đấu giá:             

 

- Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá; Tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn là tổ chức có hồ sơ được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại mục 4 nêu trên.                

 

- Trường hợp có nhiều Tổ chức đấu giá tài sản có hồ sơ đăng ký được đánh giá là đạt tất cả các tiêu chí quy định tại tại mục 4 nêu trên thì Tổ chức đấu giá tài sản đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá thấp nhất là tổ chức được lựa chọn (Mức thù lao dịch vụ đấu giá sử dụng để đánh giá không bao gồm phần giá trị 1% trên phần chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm quy định tại tại Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; giá trị 1% trên phần chênh lệch này được cộng khi ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản).

 

* Giải quyết kiến nghị, thắc mắc: Căn cứ theo quy định của Luật đấu giá tài sản và Luật Đấu thầu.

 

6. Thành phần nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

 

- Đơn đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản theo mâu của Trung Tâm Phá triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa bàn hành kèm theo Thông báo này (bản chính)

 

- Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực, hồ sơ chứng minh cơ sở vật chất, trang bị chứng minh năng lực, kinh nghiệm và uy tín của Tổ chức đấu giá tài sản (bản sao chứng thực);

 

- Phương án bán đấu giá quyền sử dụng đất (bản chính)

 

7. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia:

 

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày  28 tháng 09 đến hết ngày 05 tháng 10 năm 2018 (trong giờ hành chính);

 

+ Buổi sáng từ 7h00 phút đến 11h30 phút.

 

+ Buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h00 phút.

 

- Lưu ý: Hồ sơ đã nộp để đăng ký tham gia không được hoàn trả lại.

 

- Địa điểm: Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa, địa chỉ: 52 Tống Duy Tân, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa. Mọi chi tiết liên hệ trực tiếp trong giờ hành chính tại Bộ phận Đấu giá Phòng Quản lý khai thác quỹ đất Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố (Hoặc liên hệ theo số điện thoại 0906.183.555).

              Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thanh Hóa thông báo để các tổ chức đấu giá tài sản được biết để đăng ký tham gia.