Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Ngày 11/05/2020 08:27:54

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
11/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Bảy PCT HĐ

Công sở xã Thiệu Khánh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Nga PCT TT;

Công sở P. Đông Sơn

14:00

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì nghe báo cáo …..Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới dọc Đại lộ nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố TH

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Làm việc với chủ đầu tư để thống nhất thời gian nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước đối với một số dự án trên địa bàn thành phố

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

T. Ba 12/5

7:30

DK Kỳ hợp thứ 12 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)

Đ/c Triều CT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT

Hội trường Công ty

T. Tư
13/5

7:30

DK Kỳ hợp thứ 12 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)

Đ/c Tú PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Thành PCT HĐ

Công sở xã Đông Tân

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Khanh PCT

Công sở P. Quảng Hưng

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Lĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT

Công sở xã Đông Lĩnh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT

Công sở xã Hoằng Quang

14:00

DK làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao các công trình điện cho Điện lực Thanh Hóa quản lý

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 2, UBND TP

T. Năm
14/5

 

DK đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Triều CT

Cơ Sở

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Đông

14:00

DK Họp Đảng ủy cơ quan UBND TP

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

PH tầng 2, UBND TP

       

T. Sáu
15/5

 

DK đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Triều CT

Cơ Sở

       
       
       

T. Bảy
16/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Cát, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Cát

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Bảy PCT HĐ

Hội trường xã Đông Vinh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Đại, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Khanh PCT

Công sở xã Hoằng Đại

CN
17/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hàm Rồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Bảy PCT

Công sở P. Hàm Rồng

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Vân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

Hội trường xã Thiệu Vân

 

Lịch công tác tuần UBND thành phố Thanh Hóa Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Đăng lúc: 11/05/2020 08:27:54 (GMT+7)

Từ ngày 11/5/2020 đến ngày 17/5/2020

Thứ ngày

Giờ

Nội dung

Chủ trì,
tham gia

Địa điểm

T. Hai
11/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Khánh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Bảy PCT HĐ

Công sở xã Thiệu Khánh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Đông Sơn, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Nga PCT TT;

Công sở P. Đông Sơn

14:00

PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì nghe báo cáo …..Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới dọc Đại lộ nam sông Mã tại phường Đông Hải, thành phố TH

Đ/c Tú PCT
P. QLĐT

PH tầng 3, UBND tỉnh

14:00

Làm việc với chủ đầu tư để thống nhất thời gian nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước đối với một số dự án trên địa bàn thành phố

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 4, UBND TP

T. Ba 12/5

7:30

DK Kỳ hợp thứ 12 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)

Đ/c Triều CT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Môi trường và CTĐT Thanh Hóa

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT

Hội trường Công ty

T. Tư
13/5

7:30

DK Kỳ hợp thứ 12 Họp Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (Cả ngày)

Đ/c Tú PCT

Trung tâm Hội nghị 25B

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Tân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Thành PCT HĐ

Công sở xã Đông Tân

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quảng Hưng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Khanh PCT

Công sở P. Quảng Hưng

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Lĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT

Công sở xã Đông Lĩnh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Quang, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Tú PCT

Công sở xã Hoằng Quang

14:00

DK làm việc với các đơn vị liên quan về việc bàn giao các công trình điện cho Điện lực Thanh Hóa quản lý

Đ/c Khanh PCT

PH tầng 2, UBND TP

T. Năm
14/5

 

DK đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Triều CT

Cơ Sở

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Đông, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Đông

14:00

DK Họp Đảng ủy cơ quan UBND TP

Đ/c Thành PCT HĐND TP; Đ/c Tú PCT

PH tầng 2, UBND TP

       

T. Sáu
15/5

 

DK đồng chí Chủ tịch UBND TP đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Triều CT

Cơ Sở

       
       
       

T. Bảy
16/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Quảng Cát, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Tú PCT

Công sở xã Quảng Cát

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đông Vinh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Thành PCT HĐ; Đ/c Bảy PCT HĐ

Hội trường xã Đông Vinh

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Hoằng Đại, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Khanh PCT

Công sở xã Hoằng Đại

CN
17/5

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hàm Rồng, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Nga PCT TT; Đ/c Bảy PCT

Công sở P. Hàm Rồng

7:30

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thiệu Vân, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đ/c Triều CT
Đ/c Tú PCT

Hội trường xã Thiệu Vân