Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2016

Hội nghị Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2016

Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2016; thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập năm 2016.

Ngày 20 tháng 7 năm 2016, Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường năm 2016; thành phố Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch diễn tập năm 2016.
Ngày 25 tháng 02 năm 2016 thành phố Thanh hóa đã tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2016.