Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 thông báo: Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019

Ngày 29/11/2019 10:38:07

Hội đồng tuyển dụng ban hành thông báo số 536/Tb-HĐTD ngày 27/11/2019 về việc Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019 Vv Thông báo kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPTH đợt 2 năm 2019

Ngày 22/11/2019 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 đã có thông báo số 532/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đợt 2 năm 2019. 

Sau khi thông báo và tiếp nhận thông tin từ các thí sinh dự tuyển hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã họp xét duyệt lại số hồ sơ đã đề nghị và đính chính bổ sung thông báo 532/TB-HĐTD cụ thể như sau:


Xem chi tiết nội dung Thông báo điều chỉnh của Hội đồng tuyển dụng: 536/TB-HĐTD ngày 27/11/2019
 

Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 thông báo: Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019

Đăng lúc: 29/11/2019 10:38:07 (GMT+7)

Hội đồng tuyển dụng ban hành thông báo số 536/Tb-HĐTD ngày 27/11/2019 về việc Điều chỉnh bổ sung thông báo số 532/TB-HĐTD ngày 22/11/2019 Vv Thông báo kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPTH đợt 2 năm 2019

Ngày 22/11/2019 Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đợt 2 năm 2019 đã có thông báo số 532/TB-HĐTD về việc thông báo kết quả vòng 1, kế hoạch tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đợt 2 năm 2019. 

Sau khi thông báo và tiếp nhận thông tin từ các thí sinh dự tuyển hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đã họp xét duyệt lại số hồ sơ đã đề nghị và đính chính bổ sung thông báo 532/TB-HĐTD cụ thể như sau:


Xem chi tiết nội dung Thông báo điều chỉnh của Hội đồng tuyển dụng: 536/TB-HĐTD ngày 27/11/2019