Thông báo kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2

Ngày 03/12/2019 16:19:44

Hội đồng tuyển dụng viên chức giáo dục đợt 2 năm 2019 thông báo: kết quả kỳ phỏng vấn và Kết quả dự kiến trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm 2019 đợt 2