Thông báo Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo TPTH năm 2019

Ngày 23/08/2019 16:24:31

Thông báo số 406/TB-UBND ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa năm 2019

Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND-VX ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương thức, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 838/BC-BKTPĐKDT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1):

Tổng số hồ sơ đã thu: 288 hồ sơ. Trong đó:

- Khối Mầm non: 202 hồ sơ (giáo viên mầm non).

- Khối Tiểu học: 86 hồ sơ (giáo viên văn hóa: 30 hồ sơ; giáo viên Tiếng Anh: 17 hồ sơ; giáo viên Nhạc: 09 hồ sơ; giáo viên Mỹ thuật: 11 hồ sơ; giáo viên Thể dục: 7 hồ sơ; giáo viên Tin học: 12 hồ sơ).

2. Kết quả thẩm định hồ sơ:

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học:

- Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn): 74 người (giáo viên văn hóa: 29; Tiếng Anh: 15; Âm nhạc: 09; Mỹ thuật: 10; Thể dục: 07; Tin học: 04).

(Có danh sách kèm theo)

- Số thí sinh có bằng chuyên môn là Cử nhân kèm theo chứng chỉ sư phạm (đang xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở Nội vụ): 12 người.

(Có danh sách kèm theo)

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non:

- Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 197 người.

(Có danh sách kèm theo)

- Số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 05 người.

(Có danh sách kèm theo)

3. Số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm 2019 đang xin ý kiến của UBND tỉnh

Số lượng: 12 thí sinh có bằng chuyên môn là Cử nhân kèm theo chứng chỉ sư phạm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa sẽ có thông báo đến các thí sinh trong danh sách sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

(Có danh sách kèm theo)

Thông báo này thay thế Thông báo số 403/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố về việc thông báo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019 biết, theo dõi./.

* Xem nội dung và tải về 
Thông báo số 406/TB-UBND
 

Thông báo Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo TPTH năm 2019

Đăng lúc: 23/08/2019 16:24:31 (GMT+7)

Thông báo số 406/TB-UBND ngày 21/08/2019 của Hội đồng tuyển dụng thành phố Thanh Hóa về Kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa năm 2019

Thực hiện Công văn số 11355/UBND-THKH ngày 18/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa; Công văn số 8078/UBND-VX ngày 27/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc điều chỉnh phương thức, tiêu chuẩn đăng ký tuyển dụng giáo viên cho các trường mầm non, tiểu học công lập trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2019; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 24/7/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 838/BC-BKTPĐKDT ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019;

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019, cụ thể như sau:

1. Tổng số hồ sơ đăng ký dự tuyển (vòng 1):

Tổng số hồ sơ đã thu: 288 hồ sơ. Trong đó:

- Khối Mầm non: 202 hồ sơ (giáo viên mầm non).

- Khối Tiểu học: 86 hồ sơ (giáo viên văn hóa: 30 hồ sơ; giáo viên Tiếng Anh: 17 hồ sơ; giáo viên Nhạc: 09 hồ sơ; giáo viên Mỹ thuật: 11 hồ sơ; giáo viên Thể dục: 7 hồ sơ; giáo viên Tin học: 12 hồ sơ).

2. Kết quả thẩm định hồ sơ:

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên tiểu học:

- Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (vòng phỏng vấn): 74 người (giáo viên văn hóa: 29; Tiếng Anh: 15; Âm nhạc: 09; Mỹ thuật: 10; Thể dục: 07; Tin học: 04).

(Có danh sách kèm theo)

- Số thí sinh có bằng chuyên môn là Cử nhân kèm theo chứng chỉ sư phạm (đang xin ý kiến của UBND tỉnh, Sở Nội vụ): 12 người.

(Có danh sách kèm theo)

2.1. Đối với thí sinh dự xét tuyển giáo viên mầm non:

- Số thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 197 người.

(Có danh sách kèm theo)

- Số thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 (kiểm tra, sát hạch): 05 người.

(Có danh sách kèm theo)

3. Số lượng thí sinh đăng ký dự xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố, năm 2019 đang xin ý kiến của UBND tỉnh

Số lượng: 12 thí sinh có bằng chuyên môn là Cử nhân kèm theo chứng chỉ sư phạm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa sẽ có thông báo đến các thí sinh trong danh sách sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Thanh Hóa.

(Có danh sách kèm theo)

Thông báo này thay thế Thông báo số 403/TB-HĐTD ngày 21/8/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố về việc thông báo kết quả vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thành phố Thanh Hóa thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan và các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa, năm 2019 biết, theo dõi./.

* Xem nội dung và tải về 
Thông báo số 406/TB-UBND