Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020

Ngày 27/05/2020 14:49:01

Công văn số 2453/UBND-GD ngày 25/05/2020 của UBND TP Thanh Hóa V/v hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020

Thực hiện Công văn số 2710/UBND-THKH ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành Phương án số 1997/PA-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Thông báo số 255/TB-UBND ngày 27/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 và công khai đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố; niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; thông báo trên Báo Thanh Hóa; Đài Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố; Cổng thông tin điện tử UBND thành phố.

Để tiếp tục thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND và hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 27/5/2020.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đăng ký cụ thể vị trí việc làm, cụ thể bậc học đăng ký tuyển dụng; việc điều chỉnh nguyện vọng, nộp, bổ sung và điều chỉnh hồ sơ đăng ký dự tuyển phải thực hiện trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ nêu trên.

2. Về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển thực hiện như mục "3.1" và "3.2" của Thông báo số 255/TB-UBND, trong đó cần lưu ý:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển phải có bằng chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng (một số vị trí được sử dụng bằng chuyên môn khác kèm theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với vị trí tuyển dụng).

- Các chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ phù hợp theo quy định hiện hành hoặc được quy đổi theo Công văn 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; Công văn số 1770/SGDĐT-TCCB ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Về hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Thanh Hóa năm 2020 thực hiện như mục "2" của Thông báo số 255/TB-UBND, trong đó cần lưu ý:

- Đối với giáo viên mầm non:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là giáo viên mầm non được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng làm giáo viên, đóng BHXH trong cơ sở giáo dục công lập, trước 31/12/2015;

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy, hiện nay đang hợp đồng làm giáo viên mầm non.

(riêng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì không cần điều kiện hợp đồng trước ngày 31/12/2015).

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị A, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm giáo viên từ tháng 12/2015 đến nay, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên mầm non trường công lập thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên mầm non.

Bà Nguyễn Thị B, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm Kế toán từ tháng 12/2014, từ tháng 01/2016 đến nay được hợp đồng làm giáo viên, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên mầm non trường công lập thì không được ưu tiên xét tuyển trước vào vị trí giáo viên mầm non (do hợp đồng làm giáo viên sau 31/12/2015).

- Đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng làm giáo viên, đóng BHXH trong cơ sở giáo dục công lập, trước 31/12/2015;

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy, hiện nay đang hợp đồng làm giáo viên đúng bộ môn đăng ký tuyển dụng.

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị C, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm giáo viên từ tháng 12/2015 đến nay, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên Tiếng Anh trường tiểu học thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học hoặc giáo viên Tiếng Anh bậc THCS hoặc giáo viên Tiếng Anh Trung tâm GDNN-GDTX.

Bà Nguyễn Thị D, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm Kế toán từ tháng 12/2014, từ tháng 01/2016 đến nay được hợp đồng làm giáo viên Mỹ thuật trường tiểu học thì không được ưu tiên xét tuyển trước vào vị trí giáo viên mỹ thuật (do hợp đồng làm giáo viên sau 31/12/2015).

- Đối với các vị trí khác:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm, được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là nhân viên hành chính kiêm kế toán, văn thư, thiết bị, thí nghiệm được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng do Chủ tịch UBND thành phố ký có đóng BHXH trước 31/12/2015 (không kể vị trí việc làm);

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng, hiện nay đang hợp đồng làm nhiệm vụ theo vị trí đăng ký tuyển dụng.

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị E, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm văn thư từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016, từ tháng 11/2016 đến nay được hợp đồng làm Kế toán trường tiểu học thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên hành chính kiêm kế toán bậc mầm non, bậc tiểu học, bậc THCS hoặc Trung tâm GDNN-GDTX.

Bà Nguyễn Thị G, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm văn thư từ tháng 12/2015 đến nay, thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí văn thư bậc tiểu học hoặc văn thư bậc THCS; sẽ không được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên hành chính kiêm kế toán (do không đúng vị trí đang đảm nhận hiện nay).

Trên đây là hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết./.


***** Xem và tải về nội dung Công văn số 2453/UBND-GD ngày 25/05/2020

 

Thông báo về việc hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020

Đăng lúc: 27/05/2020 14:49:01 (GMT+7)

Công văn số 2453/UBND-GD ngày 25/05/2020 của UBND TP Thanh Hóa V/v hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020

Thực hiện Công văn số 2710/UBND-THKH ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã ban hành Phương án số 1997/PA-UBND ngày 27/4/2020 của UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020; Thông báo số 255/TB-UBND ngày 27/4/2020 về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2020 và công khai đến các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố; niêm yết tại Phòng Giáo dục và Đào tạo; thông báo trên Báo Thanh Hóa; Đài Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố; Cổng thông tin điện tử UBND thành phố.

Để tiếp tục thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND và hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển đến hết ngày 27/5/2020.

Lưu ý: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đăng ký cụ thể vị trí việc làm, cụ thể bậc học đăng ký tuyển dụng; việc điều chỉnh nguyện vọng, nộp, bổ sung và điều chỉnh hồ sơ đăng ký dự tuyển phải thực hiện trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ nêu trên.

2. Về điều kiện và tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Thí sinh đăng ký dự tuyển thực hiện như mục "3.1" và "3.2" của Thông báo số 255/TB-UBND, trong đó cần lưu ý:

- Thí sinh đăng ký dự tuyển phải có bằng chuyên môn phù hợp với vị trí tuyển dụng (một số vị trí được sử dụng bằng chuyên môn khác kèm theo chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phù hợp với vị trí tuyển dụng).

- Các chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ phù hợp theo quy định hiện hành hoặc được quy đổi theo Công văn 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; Công văn số 1770/SGDĐT-TCCB ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Về hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng viên chức giáo dục thành phố Thanh Hóa năm 2020 thực hiện như mục "2" của Thông báo số 255/TB-UBND, trong đó cần lưu ý:

- Đối với giáo viên mầm non:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, và người đang hợp đồng lao động theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ; có năng lực, trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là giáo viên mầm non được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng làm giáo viên, đóng BHXH trong cơ sở giáo dục công lập, trước 31/12/2015;

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy, hiện nay đang hợp đồng làm giáo viên mầm non.

(riêng giáo viên mầm non hợp đồng theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì không cần điều kiện hợp đồng trước ngày 31/12/2015).

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị A, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm giáo viên từ tháng 12/2015 đến nay, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên mầm non trường công lập thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên mầm non.

Bà Nguyễn Thị B, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm Kế toán từ tháng 12/2014, từ tháng 01/2016 đến nay được hợp đồng làm giáo viên, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên mầm non trường công lập thì không được ưu tiên xét tuyển trước vào vị trí giáo viên mầm non (do hợp đồng làm giáo viên sau 31/12/2015).

- Đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng là giáo viên đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm giảng dạy tại cơ sở giáo dục công lập, đã được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội làm công việc giảng dạy tại các cơ sở giáo dục công lập trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng làm giáo viên được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng làm giáo viên, đóng BHXH trong cơ sở giáo dục công lập, trước 31/12/2015;

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng làm nhiệm vụ giảng dạy, hiện nay đang hợp đồng làm giáo viên đúng bộ môn đăng ký tuyển dụng.

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị C, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm giáo viên từ tháng 12/2015 đến nay, hiện tại đang hợp đồng làm giáo viên Tiếng Anh trường tiểu học thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí giáo viên Tiếng Anh bậc tiểu học hoặc giáo viên Tiếng Anh bậc THCS hoặc giáo viên Tiếng Anh Trung tâm GDNN-GDTX.

Bà Nguyễn Thị D, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm Kế toán từ tháng 12/2014, từ tháng 01/2016 đến nay được hợp đồng làm giáo viên Mỹ thuật trường tiểu học thì không được ưu tiên xét tuyển trước vào vị trí giáo viên mỹ thuật (do hợp đồng làm giáo viên sau 31/12/2015).

- Đối với các vị trí khác:

"Ưu tiên xét trước các đối tượng đang làm hợp đồng lao động theo vị trí việc làm, được Chủ tịch UBND thành phố ký hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội trước ngày 31/12/2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực, trình độ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, trong 3 năm liên tục gần nhất hợp đồng được Thủ trưởng các đơn vị đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên".

Như vậy, các đối tượng đăng ký vị trí tuyển dụng là nhân viên hành chính kiêm kế toán, văn thư, thiết bị, thí nghiệm được ưu tiên xét tuyển trước phải có các điều kiện:

+ Hợp đồng do Chủ tịch UBND thành phố ký có đóng BHXH trước 31/12/2015 (không kể vị trí việc làm);

+ Từ thời điểm 31/12/2015 đến nay liên tục hợp đồng, hiện nay đang hợp đồng làm nhiệm vụ theo vị trí đăng ký tuyển dụng.

Ví dụ:

Bà Nguyễn Thị E, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm văn thư từ tháng 12/2015 đến tháng 10/2016, từ tháng 11/2016 đến nay được hợp đồng làm Kế toán trường tiểu học thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên hành chính kiêm kế toán bậc mầm non, bậc tiểu học, bậc THCS hoặc Trung tâm GDNN-GDTX.

Bà Nguyễn Thị G, hợp đồng do Thành phố ký hoặc ủy quyền làm văn thư từ tháng 12/2015 đến nay, thì được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí văn thư bậc tiểu học hoặc văn thư bậc THCS; sẽ không được ưu tiên xét tuyển trước nếu đăng ký tuyển dụng vào vị trí nhân viên hành chính kiêm kế toán (do không đúng vị trí đang đảm nhận hiện nay).

Trên đây là hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, năm 2020. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết./.


***** Xem và tải về nội dung Công văn số 2453/UBND-GD ngày 25/05/2020