UBND TP Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2019

Ngày 18/10/2019 17:25:19

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019; Công văn số 3627/UBND-GDĐT ngày 25/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (phương án đã được thông báo công khai tên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa), ngày 28, 29/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức tuyển dụng đợt 1, báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả tuyển dụng và đề nghị phê duyệt. Để tiếp tục thực hiện Phương án, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo tuyển dụng đợt 2, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Khối Mầm non: 63 giáo viên mầm non.

- Khối Tiểu học: 4 giáo viên văn hóa.

2. Phương thức tuyển dụng

Xét tuyển theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP); Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển

3.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập), được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

3.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.3. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại mục 3.1 Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019, đồng thời có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể như sau:

3.3.1. Vị trí việc làm giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Về trình độ đào tạo: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.3.2. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Về trình độ đào tạo: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học, Cao đẳng sư phạm tiểu học, Đại học sư phạm tiểu học.

- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Đối với thí sinh dự tuyển viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khác với quy định trên, thực hiện quy đổi theo Công văn 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; Công văn số 1770/SGDĐT-TCCB ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển

4.1  Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm.

1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận và dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực hoặc công chứng);

4) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5) 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6;

6) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Lưu ý:

+ Bộ hồ sơ dự tuyển xếp theo thứ tự như trên, bỏ trong bì đựng hồ sơ bìa cứng, bìa túi hồ sơ ghi rõ các thông tin: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, điện thoại; tích kê các loại hồ sơ có trong bao bì.

+ Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời gian hạn hộp hồ sơ.

+ Hồ sơ dự tuyển không trả lại sau khi xét tuyển;

+ Mỗi người dự tuyển chỉ nộp hồ sơ vào một vị trí xét tuyển

4.2. Số lượng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và lệ phí tuyển dụng

- Số lượng: Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

(Nộp hồ sơ vào giờ hành chính hàng ngày)

- Lệ phí xét tuyển: 400.000đ/hồ sơ xét tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng Nội vụ, UBND thành phố Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

(Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính).

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển

5.1. Thời gian tổ chức vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: ngày 21, 22/11/2019.

5.2. Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Từ ngày 29/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019.

5.3. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Ngày 23/11/2019: niêm yết công khai danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ thành phố Thanh Hóa; UBND thành phố; thông báo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Công thông tin điện tử UBND thành phố; gửi thông báo triệu tập thí sinh để thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, kế hoạch ôn tập (nếu có), kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển.

- Ngày 28/11/2019: Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng (bàn) tổ chức phỏng vấn, nội quy tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đợt 2, năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết./.

 

Xem chi tiết và tải về thông báo số 480/TB-UBND

UBND TP Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, đợt 2 năm 2019

Đăng lúc: 18/10/2019 17:25:19 (GMT+7)

Thực hiện Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa về việc tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2019; Công văn số 3627/UBND-GDĐT ngày 25/7/2019 về việc hướng dẫn thực hiện Phương án tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2019 (phương án đã được thông báo công khai tên các phương tiện thông tin đại chúng và Cổng thông tin điện tử thành phố Thanh Hóa), ngày 28, 29/8/2019, UBND thành phố đã tổ chức tuyển dụng đợt 1, báo cáo về Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả tuyển dụng và đề nghị phê duyệt. Để tiếp tục thực hiện Phương án, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa thông báo tuyển dụng đợt 2, cụ thể như sau:


1. Chỉ tiêu tuyển dụng

- Khối Mầm non: 63 giáo viên mầm non.

- Khối Tiểu học: 4 giáo viên văn hóa.

2. Phương thức tuyển dụng

Xét tuyển theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP); Thông tư số 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển

3.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây (không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo; không phân biệt loại hình đào tạo, văn bằng, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập), được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

3.2 Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.3. Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Người dự tuyển phải có đủ các điều kiện quy định tại mục 3.1 Phương án số 3432/PA-UBND ngày 17/7/2019, đồng thời có trình độ đào tạo phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể như sau:

3.3.1. Vị trí việc làm giáo viên mầm non: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- Về trình độ đào tạo: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non, Cao đẳng sư phạm mầm non, Đại học sư phạm mầm non.

- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3.3.2. Vị trí việc làm giáo viên tiểu học: Đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

- Về trình độ đào tạo: Yêu cầu tốt nghiệp Trung cấp sư phạm tiểu học, Cao đẳng sư phạm tiểu học, Đại học sư phạm tiểu học.

- Về trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Về trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Lưu ý: Đối với thí sinh dự tuyển viên chức có chứng chỉ ngoại ngữ và tin học khác với quy định trên, thực hiện quy đổi theo Công văn 2847/SGDĐT-GDTX ngày 13/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; Công văn số 1770/SGDĐT-TCCB ngày 16/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận trình độ ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển

4.1  Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm.

1) Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP;

2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí - Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận và dịch thuật sang tiếng Việt (có chứng thực hoặc công chứng);

4) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

5) 03 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận; 02 ảnh 4 x 6;

6) Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức(nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Lưu ý:

+ Bộ hồ sơ dự tuyển xếp theo thứ tự như trên, bỏ trong bì đựng hồ sơ bìa cứng, bìa túi hồ sơ ghi rõ các thông tin: họ và tên, ngày sinh, địa chỉ thường trú, điện thoại; tích kê các loại hồ sơ có trong bao bì.

+ Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật.

+ Người đăng ký dự tuyển sẽ không được sa đổi, bổ sung các giấy tờ trong hồ sơ đã nộp khi hết thời gian hạn hộp hồ sơ.

+ Hồ sơ dự tuyển không trả lại sau khi xét tuyển;

+ Mỗi người dự tuyển chỉ nộp hồ sơ vào một vị trí xét tuyển

4.2. Số lượng, thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và lệ phí tuyển dụng

- Số lượng: Mỗi thí sinh nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 17/11/2019.

(Nộp hồ sơ vào giờ hành chính hàng ngày)

- Lệ phí xét tuyển: 400.000đ/hồ sơ xét tuyển (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng và dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng Nội vụ, UBND thành phố Thanh Hóa.

Địa chỉ: Đường Yên Ngựa, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

(Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính).

5. Thời gian, địa điểm xét tuyển

5.1. Thời gian tổ chức vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm: ngày 21, 22/11/2019.

5.2. Thời gian tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Từ ngày 29/11/2019 đến hết ngày 30/11/2019.

5.3. Công tác chuẩn bị tổ chức kiểm tra sát hạch:

- Ngày 23/11/2019: niêm yết công khai danh sách thí sinh tại Phòng Giáo dục và Đào tạo và Phòng Nội vụ thành phố Thanh Hóa; UBND thành phố; thông báo trên Đài Truyền thanh - Truyền hình, Công thông tin điện tử UBND thành phố; gửi thông báo triệu tập thí sinh để thông báo cụ thể thời gian, địa điểm, kế hoạch ôn tập (nếu có), kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch cho các thí sinh có đủ điều kiện dự xét tuyển.

- Ngày 28/11/2019: Hội đồng tuyển dụng niêm yết danh sách thí sinh theo số báo danh và theo phòng (bàn) tổ chức phỏng vấn, nội quy tại địa điểm tổ chức phỏng vấn.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Thanh Hóa đợt 2, năm 2019. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Trưởng phòng Nội vụ, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, trường Liên cấp học TH&THCS công lập trên địa bàn thành phố thông báo để các thí sinh dự tuyển được biết./.

 

Xem chi tiết và tải về thông báo số 480/TB-UBND