UBND TP Thanh Hóa: Xin ý kiến góp ý tham gia báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa

Ngày 09/08/2019 18:18:03

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tư, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020;


Thực hiện Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; để có đủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, công nhận thành phố hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019; Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã  hội thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân 17 xã xây dựng nông thôn mới tham gia góp ý vào báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố công bố, công khai báo cáo trên cổng thông tin điện tử của thành phố Thanh Hóa, thời gian 15 ngày kể từ ngày 22/7/2019.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, Đài truyền thanh phường, xã tổ chức công khai báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa trên hệ thống đài Truyền thanh thành phố và hệ thống đài Truyền thanh của phường, xã trong 05 ngày, mỗi ngày ít nhất 01 lần, kể từ ngày 22/7/2019 để nhân dân biết và tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo.

4. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới) trước ngày 05/8/2019 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định.

5. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nông thôn mới năm 2019./.

* Xem và tải về nội dung các văn bản liên quan

UBND TP Thanh Hóa: Xin ý kiến góp ý tham gia báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa

Đăng lúc: 09/08/2019 18:18:03 (GMT+7)

Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định, điều kiện, trình tư, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020;


Thực hiện Quyết định số 1415/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí xã NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2020; để có đủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hoàn thiện hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định, công nhận thành phố hoàn thành nông thôn mới trong năm 2019; Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị:

1. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã  hội thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân 17 xã xây dựng nông thôn mới tham gia góp ý vào báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân thành phố công bố, công khai báo cáo trên cổng thông tin điện tử của thành phố Thanh Hóa, thời gian 15 ngày kể từ ngày 22/7/2019.

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố chủ trì phối hợp với các phòng, ban, đơn vị thành phố, Đài truyền thanh phường, xã tổ chức công khai báo cáo xây dựng nông thôn mới năm 2019 của thành phố Thanh Hóa trên hệ thống đài Truyền thanh thành phố và hệ thống đài Truyền thanh của phường, xã trong 05 ngày, mỗi ngày ít nhất 01 lần, kể từ ngày 22/7/2019 để nhân dân biết và tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo.

4. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới) trước ngày 05/8/2019 để tổng hợp hoàn thiện báo cáo làm căn cứ trình Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra theo quy định.

5. Giao Văn phòng Điều phối nông thôn mới thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp bỏ phiếu đề nghị xét công nhận thành phố hoàn thành nông thôn mới năm 2019./.

* Xem và tải về nội dung các văn bản liên quan