Thông tin nhân sự

Lọc theo tiêu chí:
  Họ và Tên: Nguyễn Minh Hải
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Chánh Văn phòng
  Họ và Tên: Phạm Ngọc Hồng
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó CVP
  Họ và Tên: Hoàng Thị Huyền
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó CVP
  Họ và Tên: Lê Duy Bình
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Phó CVP
  Họ và Tên: Trương Thị Nga
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Kế toán
  Họ và Tên: Vũ Thị Tuyết
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Thủ quỹ
  Họ và Tên: Hoàng Khắc Định
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Cơ yếu - QTM
  Họ và Tên: Lê Thị Ngân
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Thư ký
  Họ và Tên: Nguyễn Hồng Nhung
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Văn Thư
  Họ và Tên: Vũ Ngọc Tích
  Ngày sinh:
  Quê quán:
  Thường trú:
  Trình độ :
  Chức vụ : Lái xe
12